Opłaty

W godzinach od 8.00 do 13.00 realizujemy bezpłatną podstawę programową.
W godzinach 7.00-8.00 oraz od.13.00 do 17.00 opłata wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

Zasady odpłatności za przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy Rodzicami dziecka a Dyrektorem przedszkola.
Opłatę za przedszkole uiszcza się do 2-go każdego miesiąca.

W ramach czesnego realizowane są następujące zajęcia:

– język angielski

– rytmika

– zajęcia ruchowo-muzyczne

– zabawy sensoryczne

– gimnastyka korekcyjna

– zajęcia sportowe

– zajęcia plastyczne

– religia

– Master Chef

– Mali Rzeźbiarze

Zajęcia dodatkowo płatne:

– Akademia Reksia (zajęcia piłkarskie)

– Szkoła Tańca Prestige (zajęcia taneczne)