Zapisy

REKRUTACJA 2022/2023

Przedszkole posiada status przedszkola publicznego w związku z tym w godzinach 8.00-13.00  nauczanie i opieka są bezpłatne.

 

Obecnie posiadamy jeszcze wolne miejsca. Przyjmujemy także dzieci spoza miasta Puszczykowa.

 Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:

666 335 330

Z wypełnioną kartą zgłoszenia (do pobrania poniżej lub w placówce) do przedszkola.

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja_potwierdzenia_woli_kontynuacji_edukacji_przedszkolnej

karta zgłoszenia-puszczykowo

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 666 335 330 lub w przedszkolu.

 

 

Zarządzenie Nr 3/2017-18

Dyrektora Przedszkola Publicznego Czarodziejski Zamek w Puszczykowie

z dnia 28.02.2017 roku

w sprawie: ustalenia zasad rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego Czarodziejski Zamek

w Puszczykowie

Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

1

Wprowadza się zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego Czarodziejski Zamek w Puszczykowie zgodnie z „Regulaminem rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2017/2018” stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Przedszkola Publicznego Czarodziejski Zamek w Puszczykowie.

3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do zarządzenia nr 3/2017-18

Dyrektora Przedszkola Publicznego Czarodziejski Zamek

w Puszczykowie

z dnia 28.02.2017 roku

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego Czarodziejski Zamek

w Puszczykowie na rok szkolny 2019/2020

Rozdział I. ZASADY OGÓLNE

 • Do Przedszkola Publicznego Czarodziejski Zamek w Puszczykowie przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 • Do Przedszkola Publicznego Czarodziejski Zamek w Puszczykowie przyjmowane są wszystkie dzieci 6-letnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 • Wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku powyżej 6 lat nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
 • Dzieci 2,5 letnie (urodzone w 2016 r.) mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w miarę wolnych miejsc.
 • Dzieci spoza Miasta Puszczykowa mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w miarę wolnych miejsc.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców kandydata.
 • Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 • Komisja działa w oparciu o przyjęty regulamin.
 • Złożenie Karty Zgłoszenia Dziecka jest jednoznaczne ze złożeniem przez rodziców wniosku o przyjęcie do Przedszkola Publicznego Czarodziejski Zamek w Puszczykowie.
 • Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka, oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Rozdział II. HARMONOGRAM REKRUTACJI.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w terminach zgodnie z przyjętym harmonogramem.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM CZARODZIEJSKI ZAMEK W PUSZCZYKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 1. Od 20.03.2019 do 30.03.2019 – pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego (tylko dla dzieci uczęszczających już do danego przedszkola).
 2. Od 30.03.2019 do 28.04.2019 – wydawanie i przyjmowanie wypełnionych Kart Zgłoszenia Dziecka (wniosków) wraz z wymaganymi dokumentami.
 3. Od 28.04.2019 do 05.05.2019 – powołanie Komisji Rekrutacyjnej
 1. Zakwalifikowanie do przedszkola dzieci na podstawie kryteriów ministerialnych (I etap rekrutacji). W przypadku, gdy przedszkole po I etapie rekrutacji nadal dysponuje wolnymi miejscami komisja przystępuje do II etapu rekrutacji.
 2. Kwalifikowanie dzieci do przedszkola na podstawie kryteriów dyrektora.
 1. 12.05.2019 – wywieszenie informacji o dzieciach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.
 2. Od 12.05.2019 do 30.05.2019 – podpisywanie umów dotyczących korzystania z usług Przedszkola Publicznego Czarodziejski Zamek w Puszczykowie.
 3. 31.05.2019 – wywieszenie informacji o dzieciach przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

W przypadku, gdy po postępowaniu rekrutacyjnym przedszkole dysponuje wolnymi miejscami ogłasza się rekrutację uzupełniającą.

 1. Od 31.05.2019 do 09.06.2019 – wydawanie i przyjmowanie wniosków, wraz z wymaganymi dokumentami.
 2. 12.06.2019 – wywieszenie informacji o dzieciach przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

Rozdział III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

 • Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkola w roku 2018/2019.
 • Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, mogą złożyć pisemną deklarację kontynuacji uczęszczania do przedszkola wyłącznie w dotychczasowej placówce. Deklarację składa się na druku pobranym w przedszkolu.
 • Jeżeli w podanym terminie rodzice/prawni opiekunowie nie złożą deklaracji dalszego uczęszczania do przedszkola, dziecko może przystąpić do rekrutacji na ogólnych zasadach.

Zapisy dzieci po raz pierwszy do przedszkola – prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia.